Sołectwo Patków

rada_solecka

Aktualnie sołtysem we wsi Patków jest Tomasz Chraniuk (tel. 668-718-579). Swoją funkcję zaczął sprawować w 2015 roku, przejmując obowiązki od poprzedniego sołtysa Wiesława Raka. Do rady sołeckiej należą: Jan Radziwonka, Bernard Rak, Radosław Cieśluk. W 2011 roku zostało powołane Kółko Rolnicze w Patkowie.

Informacje podstawowe:
Typ Jednostki Pomocniczej:     Sołectwo
Nazwa Jednostki Pomocniczej:     SOŁECTWO PATKÓW
Liczba ludności:    267
Liczba ludności – stan na dzień:    2012-07-30
Powierzchnia (w km²):    8,18
Miejscowość (Poczta):    ŁOSICE
Kod pocztowy:    08-200
Ulica:    PATKÓW
Status Jednostki:
Telefon:    355-46-03
Nazwa organu tworzącego:    RADA MIASTA I GMINY W ŁOSICACH
Akt Tworzący (data, numer, tytuł):    UCHWAŁA NR. X/87/99 Z DN. 30-06-1999 W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SOŁECTW
Status prawny lub forma prawna:    Jednostka pomocnicza Miasta i Gminy Łosice
Granice, zasięg terytorialny:

Sołectwo swym zasięgiem obejmuje miejscowość Patków.
Graniczą z nim od strony:
Zachodniej – Sołectwa Stacja Niemojki i Niemojki
Północnej – Gmina Platerów
Wschodniej – Sołectwo Patków Prusy
Południowej – Sołectwa Dzięcioły i Stacja Niemojki

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE:

Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne Sołectwa nie zastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz organów gminy, organów rządowej administracji ogólnej i innych podmiotów, a w szczególności
1.    Zarządzanie i korzystanie z mienia gminnego a także rozporządzanie dochodami z tego źródła w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym statucie.
2.    Opiniowanie projektów uchwał rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, jak również w innych sprawach, w jakich o taką opinię wystąpi Rada Gminy.
3.    Występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych Sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa.
4.    Współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu Sołectwa, głównie przez ułatwianie im kontaktu z wyborcami.
5.    Współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
6.    Organizowanie przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych.
7.    Prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy.
8.    Sołectwo może poprzez swoje organy wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy lub inne podmioty.

MAJĄTEK BĘDĄCY W DYSPOZYCJI:

– brak

TRYB DZIAŁANIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH I DZIAŁALNOŚCI W RAMACH GOSPODARKI BUDŻETOWEJ I POZABUDŻETOWEJ:

– brak

INFORMACJE DODATKOWE:

Powierzchnia 8,18 km2 jest powierzchnią łączną Sołectwa Patków i Patków Prusy.
Liczba ludności jest liczbą łączną Sołectwa Patków i Patków Prusy.